Beschermingsbewind, inkomensbeheer & mentale coaching

Beschermingsbewind, budgetbeheer, financial & mental coaching

Kwaliteitscontrole bewindvoerder 


De werkzaamheden van de professionele bewindvoerder ligt onder het vergrootglas. Het beschermingsbewind heeft de afgelopen jaren een stormachtige groei doorgemaakt. Bewindvoerderskantoren zijn als paddenstoelen de grond uit gegroeid, helaas gaat dit soms gepaard met negatieve publiciteit. Als gevolg daarvan zijn de kwaliteitseisen voor bewindvoerders in de laatste jaren fors aangescherpt.
De Wet wijziging curatele, beschermingsbewind en mentorschap is in 2014 gedeeltelijk in werking getreden. Deze wet heeft  onder andere de jaarlijkse kwaliteitscontrole verplicht gesteld. Tijdens deze controle dient door een accountant (AA of RA) te worden getoetst of voldaan wordt aan de in de wet gestelde kwaliteitseisen. Sinds 1 januari 2016 is het Landelijk Kwaliteitsbureau Curatoren, Beschermingsbewindvoerder en Mentoren (LKB CBM) binnen de rechtspraak opgericht. Het LKB CBM is gevestigd bij de Rechtbank Oost-Brabant. D. van de Vosse heeft elke jaarlijkse controle sinds 2014 glansrijk doorstaan. Klachtenregeling

 

 

Artikel 1

 

In deze regeling wordt verstaan onder:
• Bewindvoerder: D. van de Vosse;
• Cliënt: een onder bewind gestelde voor wie D. van de Vosse tot bewindvoerder is benoemd of andere cliënten met wie D. van de Vosse een overeenkomst voor persoonlijke financiële ondersteuning heeft gesloten; 

 

 

• Klacht: een schriftelijk en uitdrukkelijk als klacht bij D. van de Vosse ingediende uiting van onvrede over de dienstverlening van D. van de Vosse;

 

Artikel 2

 

Deze regeling geldt uitsluitend voor cliënten van de organisatie. Zij kunnen zich door iemand laten vertegenwoordigen en/of bijstaan. Een klacht dient schriftelijk te worden ingediend. Hierin moet minimaal staan:

 

• Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer/e-mailadres
• de naam van de persoon waartegen de klacht is gericht;
• een duidelijke omschrijving van het gedrag waartegen de klacht is gericht alsmede het tijdstip van het gedrag;
• het standpunt of de bezwaren van de klager onder vermelding van de ter zake doende feiten;
• een duidelijke omschrijving van een eventuele vordering of eis;
• de dagtekening.
Indien de klager minderjarig of onder curatele is gesteld, moet de klacht worden ondertekend door de met het gezag beklede ouder, voogd of de curator.
Indien aan bovenstaande vormvereisten niet wordt voldaan, kan de klacht niet in behandeling worden genomen. De klacht zal dan niet ontvankelijk worden verklaard. Klager krijgt daarvan zo snel mogelijk, doch uiterlijk na 5 werkdagen hiervan bericht. De klager wordt als dan in de gelegenheid gesteld om de klacht conform de gestelde vormvereisten in te dienen. De klacht kan gericht worden aan: D. van de Vosse o.v.v. Klacht Postbus 405 7400 AK Deventer

 

Artikel 3

 

Een klacht wordt zo spoedig mogelijk behandeld door de bewindvoerder. Deze zal nagaan of de klacht door bemiddeling kan worden opgelost. Lukt dit dan ontvangt de cliënt daarvan schriftelijk bericht.
De bewindvoerder gaat na of de gedraging waarover is geklaagd:
• in strijd is met een wettelijk voorschrift of een voor de onderneming geldende regeling;
• in overeenstemming is met de dienstverlening waartoe de onderneming zich heeft verbonden;
• na afweging van alle feiten en omstandigheden in redelijkheid toelaatbaar is.
De bewindvoerder kan de klacht ongegrond verklaren. Hierover zal de cliënt schriftelijk worden geïnformeerd. Indien binnen twee maanden na indiening van de klacht geen oplossing is gevonden wordt de klacht door de bewindvoerder voorgelegd aan de Branchevereniging voor professionele bewindvoerders en inkomensbeheerders. (BPBI)

 

Artikel 4

 

De organisatie administreert en registreert binnengekomen klachten en zorgt voor de voortgangscontrole. Ieder jaar wordt hierover gerapporteerd in een geanonimiseerd verslag.

 

Artikel 5

 

Een klacht wordt niet in behandeling genomen of de behandeling wordt gestaakt als;
• de cliënt zich voor of tijdens de behandeling ter zake van hetzelfde bezwaar of dezelfde klacht tot de kantonrechter of een andere burgerlijke rechter heeft gewend.
• het feit waartegen geklaagd wordt, langer dan drie maanden voor indiening van de klacht heeft plaatsgevonden;
• de klacht anoniem is;
• de klacht betrekking heeft op een klacht welke reeds eerder met inachtneming van deze regeling is afgedaan;
• indien het belang van de klager dan wel het gewicht van het gedrag naar redelijke maatstaven onvoldoende is.
Van het niet in behandeling nemen van de klacht stelt D. van de Vosse de cliënt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk na 2 weken na ontvangst van de klacht schriftelijk in kennis.

 

Artikel 6

 

Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten onder gebruikmaking van de klachtenregeling van de organisatie. Mocht dit naar het oordeel van de klager niet het gewenste resultaat hebben opgeleverd dan staat het de klager te allen tijde vrij de klacht in te dienen bij de rechtbank die de benoeming van de bewindvoerder in een beschikking heeft vastgelegd.

 

Artikel 7

 

Indien de klacht niet naar tevredenheid is opgelost heeft de cliënt die met de organisatie een budgetbeheerovereenkomst is aangegaan de mogelijkheid deze overeenkomst op te zeggen. Hiervoor gelden de bepalingen van de overeenkomst evenals de algemene voorwaarden.

 

Artikel 8

 

Alle betrokkenen zijn tot geheimhouding verplicht. Dit betekent dat zij alle informatie waarvan zij in, of in verband met, de uitoefening van hun functie kennis dragen niet verder bekend zullen maken dan strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van hun taken zoals deze zijn vastgelegd in dit reglement, overeenkomst of enig ander reglement van de organisatie. Alle klachten en bezwaren worden door de organisatie met strikte geheimhouding afgewikkeld. Indien het  noodzakelijk is om bij derden informatie op te halen zal vooraf toestemming aan de cliënt worden gevraagd.

 

Artikel 9

 

Deze regel treedt in werking op 01-04-2014 en geldt voor onbepaalde tijd

 

 

 

 

 

Tarieven Bewindvoering 2022

  

Inmiddels zijn de tarieven voor Bewindvoering 2022 bekendgemaakt.

 

 

De nieuwe tarieven zijn per maand (inclusief BTW):


Eenpersoonsbewind 

Standaard (geen problematische schulden): € 125.54 

Problematische schulden: €162,44 

Opstartkosten € 709,06  

Tweepersoonsbewind 

Standaard (geen problematische schulden): € 150,54 

Problematische schulden een persoon: € 172,72

Problematische schulden beide personen: € 194,81 Opstartkosten € 850,63

De opstartkosten worden verlaagd indien de bewindvoerder voorafgaand aan het bewind budgetbeheer heeft gevoerd: 

Bij eenpersoonbewind € 531,19

Bij tweepersoonsbewind € 636,46

Bij een van de tweepersoonsbewinden € 745,36

Extra werkzaamheden 

Uurloon:  € 88,61 

Opstellen Eindrekening en Verantwoording 1P: € 266,20 

Opstellen Eindrekening en Verantwoording 2P: € 319,44 

PGB-beheer: € 664,29 

Woningontruiming, verkoop of verhuizing bij geen mentor: € 442,86

Bron: Staatscourant: Regeling indexering tarieven 2022